ZSP 4 w Myszkowie

Zamówienia Publiczne 01-VIII-2022 r.

Myszków, dnia 1.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Myszkowie

zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: Remontu kuchni szkolnej.

Oferta obejmuje zakres prac: wg wykazu:

 1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
2) e-mailem na adres: zsp4myszkow@wp.pl.
 
  1. Na kopercie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz z napis: „Rozpoznanie cenowe na: Remont kuchni szkolnej.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: wg przedmiaru.
Zaleca się dokonania wizji w miejscu gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.
 
 1. Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena: 100%,
 • inne: brak.
 1. Termin realizacji zamówienia:
 • od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r.

Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.08. 2022 r., do godz. 9:00.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Anna Danek- dyrektor szkoły, ul. Traugutta 43, 42- 300 Myszków, tel.: 34/ 313 92 95.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy,
 • umowę w sprawie zamówienia.

Myszków, dn. 01.08 2022 r.

Dyrektor Szkoły
Anna Danek

W załączeniu:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie do zawarcia umowy.