ZSP 4 w Myszkowie

Historia szkoły

stara_szkolatlo_szkola

Pierwsza, pewna wzmianka o Mrzygłodzie pochodzi z 1373 roku, kiedy nasza miejscowość była już parafią. Nie znamy niestety daty powstania pierwszej miejscowej szkoły.

Wśród mieszkańców Mrzygłodu, już na początku jego istnienia żyli ludzie gruntownie wykształceni. W 1402 roku na liście studentów Akademii Krakowskiej wymienia się Klemensa z Mrzygłodu.

Pierwsze informacje świadczące o istnieniu w Mrzygłodzie szkoły pochodzą z XVI wieku.

W 1598 roku, w dokumencie, który powstał po wizytacji parafii przez biskupa krakowskiego, wspomniano o domu dla rektora, czyli dyrektora miejscowej szkoły parafialnej, a więc musiała istnieć wtedy szkoła.

W następnych dwu stuleciach pojawiają się wzmianki o budynku, rektorze i obowiązkach uczniów szkoły parafialnej w Mrzygłodzie. Więcej informacji znajdujemy w zachowanych do dziś dokumentach rozpoczynających się datą 1799 rok. W spisie uczniów z tego roku odnotowano 27 chłopców i 18 dziewcząt, którzy uczęszczali na zajęcia nieregularnie, z przerwami na prace polowe. Wśród nazwisk występują popularne do dziś np. Bulski, Rusek, Kurdybelski, Kotarski czy Nowakowski.

W XIX wieku szkoła parafialna zostaje zastąpiona elementarną, do której w 1853 roku uczęszczało 80-ciu uczniów.

Na początku XX wieku do gminnej szkoły w Mrzygłodzie uczęszczało już od 200 do 250 uczniów, co spowodowało w 1911 roku decyzję o zorganizowaniu odrębnej szkoły w Mrzygłódce.

W okresie międzywojennym szkoły elementarne przyjęły nazwę powszechnych. W latach 30-tych ze względu na trudności lokalowe szkoły w Mrzygłódce i Mrzygłodzie, prowadzące zajęcia w trzech budynkach podporządkowano wspólnemu kierownictwu.

II wojna światowa odcisnęła się tragicznymi wydarzeniami także w historii mrzygłodzkiej szkoły. Uczniów zmuszano do ciężkiej pracy w polu, stosowano liczne kary i prześladowania.

Po II wojnie światowej szkoła w Mrzygłodzie tułała się po wynajmowanych, niedostosowanych do jej potrzeb budynkach.

22.IX.1947 roku na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej wojewoda śląski gen. Aleksander Zawadzki wystąpił z propozycją, aby w Mrzygłodzie wybudować szkołę. Osobiście przybył do Mrzygłodu i wybrał miejsce pod budynek.

Budowę szkoły, w której uczymy się do dziś, rozpoczęto w sierpniu 1947 roku. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1.V.1949 roku.

Mieszkańcy Mrzygłodu własnym kosztem zbudowali fundamenty, a parter i dwa piętra wzniesiono z pieniędzy Funduszu Odbudowy Szkół. Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Mieczysław Juda, który pełnił funkcję do 1970 roku. Lata 70-te zaznaczyły się ważnymi dla naszej szkoły zmianami.

W 1970 roku kierownikiem szkoły został Pan Eugeniusz Bulski.

W 1974 roku nasza szkoła stała się gminną szkołą zbiorczą, podlegały jej: 8-klasowa szkoła filialna w Będuszu oraz 4-klasowa w Mrzygłódce. Dowodzi to, iż szkoła w Mrzygłodzie była w tym czasie jedną z większych w okolicy. Sytuacja ta trwała do 1975 roku, od półrocza roku szkolnego 1975/1976 Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie i Punkt Filialny w Mrzygłódce zostały włączone do Zbiorczej Szkoły Gminnej we Włodowicach.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem lat 70-tych dla historii naszej szkoły był dzień 16.XII.1979 roku. Wtedy to nadano jej imię generała Aleksandra Zawadzkiego, byłego wojewody śląsko-dąbrowskiego.

W 1983 roku Mrzygłód włączony został do Myszkowa. Miało to również znaczenie dla szkoły, która 1.XII.1983 roku stała się Szkołą Podstawową Nr 8 w Myszkowie. Od 1990 do 2004 roku dyrektorem była pani mgr Aldona Starczewska.

W latach 90-tych uczniowie naszej szkoły osiągali liczne sukcesy. Byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z historii, chemii, biologii i fizyki. Niejednokrotnie wygrywaliśmy zawody sportowe szczególnie w biegach i piłce nożnej. Obecnie nasi koledzy i koleżanki uczestniczą w zawodach pływackich. W naszej szkole działa chór szkolny, który może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. zajęciem I miejsca w Przeglądzie Zespołów Artystycznych woj. Częstochowskiego oraz udziałem w programie radiowym „Śpiewaj z nami”. Podobnych osiągnięć można wymieniać wiele.

W 1999 r. uchwałą Rady Miasta Myszkowa utworzono Gimnazjum Nr 4 w Myszkowie.dyrektorem gimnazjum została mgr Elżbieta Bożek (1999-2004). W 2002 roku gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci.

Od 1.IX.2004 r. istnieje Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Myszkowie, w skład którego wchodzi: Przedszkole Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 4.

Funkcję Dyrektora do 2019 roku zajmowała Urszula Urbaniak.

Od 1.IX.2019 Funkcję Dyrektora do chwili obecnej piastuje mgr Anna Danek.

W marcu 2015 r. Rada Miasta Myszkowa podjęła uchwałę, nadając Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 4 imię Noblistów Polskich.

Patron zbiorowy – Nobliści Polscy – ukierunkowuje młodzież na rozwój uniwersalnych wartości, pragnienie zgłębiania wiedzy, wskazuje altruistyczną wizję świata oraz otwiera nowy rozdział historii tej szkoły. A nade wszystko staje się ważnym filarem pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacnia działania szkoły w promowaniu i kształtowaniu w uczniach ważnych wartości reprezentowanych przez noblistów. Są nimi: pomnażanie talentów, pasja, ciekawość i otwartość na świat, pracowitość, cierpliwość i wytrwałość w osiąganiu celów oraz odwaga w głoszeniu myśli i poglądów.

Nadanie Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 4 imienia Noblistów Polskich oraz przekazanie sztandaru szkole odbyło się 29 maja 2015 roku.

Uroczystości nadania Szkole Podstawowej Nr 8
i Gimnazjum Nr 4 imienia Noblistów Polskich
oraz przekazanie sztandaru szkole,
odbyło się 29 maja 2015 roku.

Facebook
Twitter
E-mail
WhatsApp
Drukuj